BC/49 Results for Jun 1

BC/49 results for Jun 1
04 33 41 43 44 45 Bonus 23

Ball 04 drawn 6 time(s) in 2019.
Ball 33 drawn 7 time(s) in 2019.
Ball 41 drawn 7 time(s) in 2019.
Ball 43 drawn 5 time(s) in 2019.
Ball 44 drawn 8 time(s) in 2019.
Ball 45 drawn 4 time(s) in 2019.
Bonus 23 drawn 11 time(s) in 2019.