BC/49 Results for Jun 29

BC/49 results for Jun 29
02 04 22 25 27 43 Bonus 37

Ball 02 drawn 11 time(s) in 2019.
Ball 04 drawn 7 time(s) in 2019.
Ball 22 drawn 10 time(s) in 2019.
Ball 25 drawn 7 time(s) in 2019.
Ball 27 drawn 10 time(s) in 2019.
Ball 43 drawn 6 time(s) in 2019.
Bonus 37 drawn 5 time(s) in 2019.