BC/49 Results for May 1

BC/49 results for May 1
04 13 14 31 36 39 Bonus 19

Ball 04 drawn 4 time(s) in 2019.
Ball 13 drawn 8 time(s) in 2019.
Ball 14 drawn 7 time(s) in 2019.
Ball 31 drawn 8 time(s) in 2019.
Ball 36 drawn 2 time(s) in 2019.
Ball 39 drawn 7 time(s) in 2019.
Bonus 19 drawn 5 time(s) in 2019.